Fashion trend forecasting คืออะไร?

Fashion trend forecasting คืออะไรกันนะ? มาดูสรุปนิยามของ Fashion trend forecasting ผ่าน 3 มุมมองกันดีกว่า Fashion trend forecasting สามารถนิยามสั้นๆได้ถึง กระบวนการของการวิจัย ค้นคว้า คาดการณ์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มักสอดคล้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะแฟชั่น แต่ทว่า ความหมายของ trend forecasting ได้ถูกตีความจากผู้เชี่ยวชาญด้าน fashion studies หรือเชิงวิชาการ ว่า การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น เป็นแนวทางค้นคว้า ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ที่รวบรวมสหวิทยาการ ไว้ในกระบวนการนี้ หรือเรียกได้ว่าเป็น multidisciplinary creative practices ที่มุ่งจะก่อร่างภาพจำลองของอนาคต สหวิทยาการที่ว่า หมายรวมถึง สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ล้วนมีส่วนบูรณาการในการกำหนดทิศทางเทรนด์ มุมมองนักวิชาการ จะมองความหมายของ trend forecasting ว่าเป็นความสามารถเชิงสร้างสรรค์ผนวกด้วยทักษะการใช้สี…